โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 

Odoo • A picture with a caption
 

 


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

            1. โครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่ง

          จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ซึ่งในระยะแรก การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายการจัดตั้ง กฎหมายการกระจายอำนาจและงานนั้น ซึ่งกำหนดภารกิจที่อยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไป เมื่อการดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดและหากองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนหรือ กองงานได้ โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดส่วนราชการไว้ดังต่อไปนี้

 


  โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  

(1) สำนักปลัด อบต.

1.1) งานบริหารงานทั่วไป

1.2) งานนโยบายและแผน

1.3) งานการเจ้าหน้าที่

1.4) งานกฎหมายและคดี

1.5) งานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์

1.6) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. สำนักปลัด อบต.

1.1 งานบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบ

    - งานงบประมาณส่วนราชการ

    - งานกิจการสภา

    - งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

    - งานควบคุมภายใน

    - งานสารบรรณกลาง

    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

    - งานเลือกตั้ง

    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

    - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

    - งานสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชุมชน

   - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   - งานอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการอื่น

1.2 งานนโยบายและแผนมีหน้าที่รับผิดชอบ

   - งานนโยบายและแผน

   - งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

   - งานวิชาการและแผนพัฒนา

  - งานประชาสัมพันธ์องค์กร

1.3 งานการเจ้าหน้าที่

 - งานการสรรหาพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู

 - งานการสรรหาพนักงานจ้าง

 - งานพัฒนาบุคลากร

 - งานแผนอัตรากำลัง

 - งานบุคลากร  การโอน การย้าย การเปลี่ยนสายงาน งานเลื่อนระดับ งานขั้นเงินเดือน งานบัตรประวัติ งานตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล

 - งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

1.4 งานกฎหมายและคดี

     - งานข้อบัญญัติตำบล

     - งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์

     - งานกฎหมายและนิติกรรม

     - งานวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

1.5 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

    - งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

    -งานพัฒนาชุมชนและแผนชุมชน

    -งานทะเบียนกลุ่มอาชีพ

    - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   - งานกู้ภัย

   - งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย

1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     - งานป้องกันและควบคุมโรค

     - งานกองทุน สปสช.

     - งานกองทุน สสส.

     - งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

     - งานสุขาภิบาลชุมชนและสิ่งแวดล้อม


2. กองคลัง

        2.1 งานการเงิน

        2.2 งานบัญชี

        2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

        2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


2. กองคลัง

    2.1 งานการเงิน

งานรับ–ฝาก เบิกจ่ายเงิน

งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

งานเก็บรักษาเงิน

   2.2 งานการบัญชี

- งานการบัญชี

งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

งานงบการเงินและงบทดลอง

งานแสดงฐานะทางการเงินการคลัง

   2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

งานการพัฒนาการจัดเก็บรายได้

งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

งานทะเบียนพาณิชย์

งานแผนที่ภาษี

    2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุ

งานทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

3. กองช่าง

3.1 งานก่อสร้าง

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3.3 งานสาธารณูปโภค

3.4 งานผังเมือง 


3. กองช่าง

   3.1 งานก่อสร้าง

- งานก่อสร้างสาธารณูปโภค

- งานควบคุมการก่อสร้าง

งานระบบข้อมูลและแผนที่งานก่อสร้าง

    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานออกแบบและประมาณการราคา   

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

- งานวิศวกรรม

- งานควบคุมอาคาร

   3.3 งานสาธารณูปโภค

- งานกิจการประปา

- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

- งานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

- งานอาคาร  สถานที่

   3.4 งานผังเมือง

- งานวางแผนและพัฒนาระบบผังเมือง

- งานออกแบบและวิเคราะห์จัดทำผังเมือง

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

      4.1 งานบริหารการศึกษา

      4.2 งานส่งเสริมการศึกษา

      4.3 การกีฬาและนันทนาการ

      4.4 งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
      4.5 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม


4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     4.1 งานบริหารการศึกษา

- งานบริหารการจัดการศึกษา

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น

     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา

- งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

- งานการศึกษาปฐมวัย

- งานโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   4.3 การกีฬาและนันทนาการ

- งานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป

    4.4 งานพัฒนาเด็กและเยาวชน

- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

    4.5 งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

- งานอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น