ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน


ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง