ผลงาน กิจกรรม

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม

Odoo - Sample 3 for three columns

    อบต.เก่าขาม โดยส่วนการศึกษาฯ เปิดอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ  2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 

Odoo - Sample 3 for three columns

    อบต.เก่าขาม รู้รักแบ่งปัน ความสุข ให้กับชุมชน ต้านภัยโควิด 19 จัดทำตู้ปันสุข ที่สำนักงาน อบต.เก่าขาม โดยได้รับบริจาค จากข้าราชการพนักงาน ผู้ใจบูญหลาย ๆ ท่าน

Odoo - Sample 3 for three columns

    นายกชาตรี๊ ศรีวิชาฐาร่วมกับทีมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.เก่าขามเยี่ยมยามถามข่าวเชิญชวนผู้สมัครใจทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย ชุมชนโนนสูง ผลตอบรับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนั้นเชิญประชุมทำตามขั้นตอนต่อไป

Odoo - Sample 3 for three columns

   อบต.เก่าขาม  บูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดฝ่ายปกครองประจำตำบลเก่าขาม ปลัดป้องกันฯ อ.น้ำยืน จนท.อส.อ.น้ำยืน ตั้งด่านคัดกรองโรคโควิด-19 และปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา การบังคับใช้กฎหมายตามพรก.ฉุกเฉิน ห้ามออกนอกเคหะสถาน ณ บริเวณด้านหน้า อบต.เก่าขาม ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 04.00 น

คณะศึกษาดูงาน

Odoo - Sample 3 for three columns

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนางรอง จังหวัดพิจิตร

Odoo - Sample 3 for three columns

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Odoo - Sample 3 for three columns

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Odoo - Sample 3 for three columns

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์