ผู้บริหาร

Company team

นายชาตรี๊  ศรีวิชาฐา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

Company team

นายบุญสูง  มุทาพร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

Company team

นายชัชวาล  นามวงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

Company team

นายธีระพล  พวงพิมพ์

เลาขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม


องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

 สำนักปลัด

Company team

นางสาวบุญเกื้อ  พูลเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด

Company team

จ.อ.พิชญพงษ์  ทวีวัชรนันทน์                   

 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Company team

ส.อ.เมืองมนต์ ทุมมากร

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Company team

นางสาวนุชรี วิจิตรพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Company team

นางสาวธีรารัตน์ ร่วมใจ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

Company team

นางสาวพิกุล สิมมา

 ผช.เจ้าพนักงานวิเคราะห์ฯ

Company team

นายโอภาส เสนานนท์

 ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

Company team

นางสาวดารวดี กองแก้ว

 ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Company team

นายอุดมทรัพย์ โสสว่าง

 ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร

Company team

นางสาวบุษยา ศิริษา

 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

Company team

น.ส.วราภรณ์ กล่ำพุทธา

 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

Company team

นายเจริญรัฐ โพธิทัดย์

คนงานทั่วไป

Company team

นายจักรเพชร พาสง่า

คนงานทั่วไป

Company team

นายวัชรพงษ์ แจ่มใส

คนงานทั่วไป

Company team

น.ส.อภิญญา เสนานนท์

คนงานทั่วไป

Company team

นายสมเดช วงศ์พุทธะ

คนงานทั่วไป

Company team

นายวัฒนา สุขลา

คนงานทั่วไป

Company team

นายเสงี่ยม เวชกุล

คนงานทั่วไป

Company team

นายพิชิต ธนจุฬานนท์

คนงานทั่วไป

Company team

นายลึก เต็มประโคน

นักการภารโรง

Company team

นางเก้า มาลัย

แม่บ้าน


กองคลัง

Company team

นางสังวร ทองสิงห์

ผู้อำนวยการกองคลัง 

Company team

นางดวงแข วงศ์คำ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Company team

นางสาวจรูญรัตน์ ประทาน

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

Company team

นางสาวนิตยา เชื้ออ่อน

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Company team

นายสุริยะ กองกูล 

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Company team

นางสาวยุพิน พรอินทร์

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

Company team

น.ส.มะลิสอน หวังสวัสดิ์

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

Company team

นางสาวสุวดี สักกะโส

คนงานทั่วไป

Company team

นายสุทธิรักษ์ พลศรี

จ้างเหมาบริการ


กองช่าง

Company team

นายอนุชา ศรีพลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

Company team

นายรุ่งอรุณ ภูวนาถ

ผช.ช่างโยธา

Company team

นายยุทธการ โชคนัต

ผช.ช่างไฟฟ้า

Company team

อมรเทพ บุตรษาเดช

ผช.ช่างเขียนแบบ

Company team

น.ส.ศรัญญา ภาชะรัตน์

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

Company team

นายสุรเชษฐ์ วิสาร

ผช.เจ้าพนักงานประปา

Company team

นายลม ชื่นชมยิ่ง

คนงานทั่วไป

Company team

นายนายนิรันด์ จงเจริญ

เจ้าเหมาบริการ


กองการศึกษา

Company team

นางสาวมุจลินท์ วงศ์ละกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


Company team

นายธีรพันธุ์ ทองสุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Company team

ศักดิ์พยัคฆ์ แก่นอินทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่าขาม

Company team

นางจิรดา ดอกจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำกลาง

Company team

นางสาวสมจิต สมแสวง

ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสูง

Company team

น.ส.นิศากร มะลิหอม

ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทัพ

Company team

นายนาวา สิริษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

นางคำกอง ประทาน

ครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

นางปราณี ไพวัน

ครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

นางเกตยา สิงห์สู่

ครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

นางฉวีวรรณ กิ่งมาลา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

นางปรินดา แก่นอินทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

นางศศิมาภรณ์ สารีที

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

นางสุวรรณ์ คำไส

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Company team

ศุภกิตติ์ อินทะมาตย์

ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

Company team

น.ส.ประวีณา พรมโสภา

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

Company team

นางอ้อยใจ งาสุ้ย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Company team

น.ส.สายชล ทุมมากร

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

Company team

น.ส.กมลพรรณ อ่างมณี

จ้างเหมาบริการ ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก