องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม


ข้อมูลทั่วไป

             ตำบลเก่าขามได้แยกเขตการปกครองออกจากตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 โดยใช้ชื่อว่าตำบลเก่าขาม  มาจากบ้านเก่าขาม อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในตำบลนี้ เดิมมีบ้านร้างก่อนที่จะมีคนเข้ามาอยู่อาศัย  และมีต้นมะขามขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก  ภาษาพื้นจึงเรียกว่าบ้านเก่าขามและตำบลเก่าขาม โดยมีนายพุฒิพงษ์ โพธิทัด เป็นกำนันคนแรก ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 
ปัจจุบันมีนายประสงค์ กุระโท เป็นกำนันตำบลเก่าขาม ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน และมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม   
  

 

คำขวัญประจำตำบล  

เก่าขามดินแดนวัฒนธรรม   ลือล้ำพระสังกัจจาย
มากมายทรัพย์ธรณี
 
                เขียวขจีพืชเศรษฐกิจ              
แหล่งผลิตเพาะเห็ดฟาง        ไม้ยางนาป่าชุมชน
ฝายน้ำล้นห้วยฝั่งแดง           แหล่งเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน”

               องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1 ใน 7  ของอำเภอน้ำยืนได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ตั้งอยู่บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2    เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอน้ำยืน ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ 14 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงหมายเลข 2171  (ถนนท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 96 กิโลเมตร

             องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 74.95 ตารางกิโลเมตร (28,765 ไร่) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1 บ้านเก่าขาม
หมู่ที่  2 บ้านสุขวัฒนา
หมู่ที่  3 บ้านสุขสมบูรณ์
หมู่ที่  4 บ้านคำกลาง      
หมู่ที่  5 บ้านโนนสูง
หมู่ที่
 6 บ้านหนองทัพ
 
หมู่ที่  7 บ้านศรีทอง
หมู่ที่  8 บ้านหนองเต็ง
หมู่ที่  9 บ้านรุ่งพัฒนา
หมู่ที่  10 บ้านบุคำ
หมู่ที่  11 บ้านเก่าขามใหม่พัฒนา
หมู่ที่
 12 บ้านโนนน้อย

หมู่ที่  13 บ้านหนองปลาดุก

อาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่าง ๆ ดังนี้

       ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน

       ทิศใต้             ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปื่อย  อำเภอน้ำยืน

       ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่  อำเภอน้ำยืน

       ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกา  อำเภอน้ำยืน