วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (   Vision)

“ ถนนไร้ฝุ่น   ชุมชนปลอดภัย   พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล

เน้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

พันธกิจ (   Mission)

                        ๑)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน
                        ๒)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                        ๓)  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
                        ๔)  ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา
                        ๕)  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง