ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบล