แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

 


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง