ผลสำเร็จที่ได้จากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

การทำการเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมี และได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรอินทรย์ไร้สารตกค้าง เกษตรกรชาวตำบลเก่าขาม ตระหนักถึงการผลิตจากมือเกษตรผู้ผลิตส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย

Odoo • A picture with a caption