จากเติมน้ำลงดินสู่ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

Public Channel / SGB

483 views
0 Likes
0 0
จากกระบวนการเติมน้ำลงใต้ดินพัฒนาต่อเติมนวัตกรรมเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง ที่ทุกคนสามารถทำได้และมีส่วนร่วม

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

7.

9.

18.

19.

20.

22.

26.

27.

30.

1. Groundwater Recharge

23. Groundwater Recharge Technique

24. Groundwater Recharge Technique

33. Groundwater Recharge

16. ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิดแก้ปัญหาภัยแล้งตามบริบทชุมชน เทคนิคการออกแบบธนาคารน ้าใต้ดินล าห้วยเดิม

14. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลธรณีศาสตร์

8. ธนาคารน ้าใต้ดินแบบพอเพียง ( SGB) Groundwater Recharge

12. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 2 การจัดท้าผังน้้า เพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมด ทั้งแหล่งน้้า ทิศทางการไหล ทั้ง น้้าบนดินและน้้าใต้ดิน การใช้ประโยชน์น้้า ในพื้นที่ ที่เชื่อมโยงถึงกัน

21. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 6 ด้าเนินงานก่อสร้างตามแผนที่ก้าหนดไว้ เป็นการด้าเนินงานตามแบบที่ได้ผ่าการตรวจสอบแล้วและควรที่จะต้องได้ด้าเนินงานใน รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการควบคุมการก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ

32. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 9 การบ้ารุงดูแลรักษาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน เป็นขั้นตอนเพื่อให้ระบบธนาคารน้้าใต้ดินสามารถ ท้างานได้ดีในระยะยาว

17. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 5 การออกแบบก่อสร้าง ประกอบด้วยแบบก่อสร้างระบบเติมน้้า ระบบตรวจวัดระดับและคุณภาพน้้าทั้งใต้ดินและบนดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบก่อสร้างระบบเติมน้้าใต้ดินโดยเฉพาะ ซึ่งแบบก่อสร้างจะมีความ แตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที่ และจะต้องใช้วัสดุมาตรฐานเท่านั้น

15. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 4 การออกแบบระบบธนาคารน้้าใต้ดิน เป็นการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในการก้าหนดต้าแหน่งการเติมน้้าและต้าแหน่งการใช้ประโยชน์ น้้าที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยระบบเปิดและระบบปิด ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลและ ข้อเท็จจริงหลายด้านและผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง การปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารพิษเข้าสู่ระบบธนาคารน้้าใต้ดิน

25. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 7 ติดตาม ประเมินผลและเก็บข้อมูล เพื่อให้เห็นสภาพที่เปลี่ยนไปเมื่อได้มีพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดินในพื้นที่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ข้อมูลระดับน้้าบาดาล ข้อมูลแหล่งน้้าบนดิน ข้อมูลสภาพความปนเปื้อนของน้้า บนดินและน้้าใต้ดิน ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ข้อมูลการใช้ประโยชน์น้้า ข้อมูลการป้องกัน - บรรเทาปัญหาน้้าท่วมและภัยแล้ง เป็นต้น

13. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลธรณีศาสตร์ โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ธรณีศาสตร์ ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลอุทกธรณีและควร จะต้องมีการเจาะส ารวจชั้น ดินในบางพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจ ว่าสามารถด าเนินการเติมน้ า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กระบวนการชะลอน ้าด้วย ธรรมชาติหายไป น ้าท่วมฉับพลัน , น ้าขัง ฤดูกาล , สภาพอากาศเปลี่ยน เส้นทางไหลของน ้าเปลี่ยนไป น ้าไม่ซึมลงเก็บไว้ใต้ดิน ผิวโลกร้อนขึ น เนื่องจากความชื นผิว ดินลดลง ป่าไม้ลดลง มนุษย์เร่งปล่อยน ้าฝนลงทะเล

6. น ้าเพียงพอ , ปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพน ้า , ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ➢ การควบคุมคุณภาพน ้าก่อนเติมลงดิน ➢ การตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน ➢ การบ้าบัดน ้าใช้จากครัวเรือน ➢ การบ้าบัดน ้าใช้จากชุมชน

31. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 8 สรุป วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาส ขยายผลเชื่อมกับโครงการอื่นของพื้นที่ เมื่อระบบธนาคารน้้าใต้ดินสามารถท้างานได้และ แก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะ น้าไปสู่การการพัฒนาต่อเนื่องในเรื่อง อื่นๆ เนื่องจากมี น้้าเพียงพอ และควรจะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อให้เห็น คุณค่าอย่างรอบด้านและส้าหรับในบางพื้นที่การ ด้าเนินการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดินก็ไม่สามารถ ส้าเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และอาจจะมีสภาพ ความปนเปื้อนของสารพิษเกิดขึ้นได้หากไม่ด้าเนินการ อย่างไม่ระมัดระวังและไม่ผ่านการพิจารณาโดยคณะ ผู้เชี่ยวชาญ

5. น ้าเพียงพอ , ปลอดภัย เติมน ้าใต้ดิน ( เขตอิ่มอากาศ , น ้าใต้ดิน ระดับตื น , น ้าใต้ดินระดับลึก ) ➢ น ้าหลาก ( run off) ➢ น ้าฝนจากหลังคา ( rainwater roof) ➢ น ้าใช้ที่บ้าบัดแล้ว ( treatment water)

29. Surface water Level - Quality Sensor Artesian well level - Quality Sensor subsurface shadow Level - Quality Sensor Soil fertilizer Sensor Soil humidity Sensor weather Sensor IoT / Cloud surface Sub surface shadow level Clay Aquifers Groundwater Bank Monitoring System

3. ความต้องการใช้น ้าเพิ่มขึ นอย่าง รวดเร็ว น ้าไม่เพียงพอ , ปนเปื้อน น ้าเพียงพอ , ปลอดภัย จัดท้าแผนบริหารจัดการน ้า ปริมาณน ้าส้ารองในระบบ ธรรมชาติมีน้อย ระบบบ้าบัดน ้าไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เติมน ้าใต้ดิน ( เขตอิ่มอากาศ , น ้าใต้ดิน ระดับตื น , น ้าใต้ดินระดับลึก ) ปรับปรุงคุณภาพน ้า , ระบบบ้าบัดน ้าเสีย สร้างสมดุลน ้า

10. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 1 เก็บข้อมูลพื้นฐาน ด้านทรัพยากรน้้า ชุมชนและสภาพภูมิประเทศ ขั้นที่ 2 การจัดท้าผังน้้า ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลธรณีศาสตร์ ขั้นที่ 4 การออกแบบระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 5 การออกแบบก่อสร้าง ขั้นที่ 6 ด้าเนินงานก่อสร้างตามแผนที่ก้าหนดไว้ ขั้นที่ 7 ติดตาม ประเมินผลและเก็บข้อมูล ขั้นที่ 8 สรุป วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาส ขยายผลเชื่อมกับโครงการอื่นของพื้นที่ ขั้นที่ 9 การบ้ารุงดูแลรักษาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน

11. มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดิน ขั้นที่ 1 เก็บข้อมูลพื้นฐาน ด้านทรัพยากรน้้า ชุมชนและสภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลส้าคัญ ดังต่อไปนี้ ปริมาณน้้าฝน , น้้าบน ดิน , น้้าใต้ดิน , แหล่งน้้าโบราณ , ทิศทางของน้้าผิวดิน , ข้อมูลความ สูงต่้าของภูมิประเทศ , ข้อมูลการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน , ข้อมูลการใช้น้้า , สภาพแวดล้อมความปนเปื้อน ของสารเคมีหรือสารพิษในชุมชน , แหล่งที่ตั้งของชุมชน

4. น ้าเพียงพอ , ปลอดภัย จัดท้าแผน บริหารจัดการน ้า ➢ รู้ว่าจะใช้น ้าท้าอะไรบ้าง ? , ใครใช้ , ที่ไหน ? , เท่าไหร่ ? , เมื่อไหร ? ➢ รู้วิธีด้าเนินการ ? , งบประมาณที่ต้องใช้ , แหล่ง ทุน ➢ รู้วิธีการติดตามอย่างต่อเนื่องทั งปริมาณและ คุณภาพ

28. มีค้าถามที่ส้าคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับธนาคารน้้าใต้ ดิน ที่นักพัฒนาธนาคารน้้าใต้ดินหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง นี้น่าจะมีเหมือนๆกันคือ - พื้นที่ไหนที่สามารถพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดินแล้วได้ผลดี ? - จะวางต้าแหน่งบ่อตรงไหนยังไงดี ? - จะลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการปนเปื้อนของน้้าใต้ดินได้ยังไง ? - จะต้องเติมน้้าลงใต้ดินปริมาณเท่าไ หร ที่เหมาะสมและเพียงพอ ? - บ่อเติมน้้ายังมีประสิทธิภาพการท้างานดีอยู่หรือไม่ ? - รู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้้าใต้ดินในพื้นที่เราเหลือเท่าไหร่ ? - การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้้าใต้ดินเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างและ อย่างไร ? - คุณภาพน้้าใต้ดินในพื้นที่เราตอนนี้เป็นยังไง ?

34. Flood - Managed Aquifer Recharge (Flood - MAR) “ Flood - MAR ” เป็นกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการและสมัครใจที่ใช้น้ าท่วม ที่เกิดจากหรือการคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนส าหรับ การเติมน้ า aquifer (MAR) บนพื้นที่ เกษตรกรรม ที่ราบน้ าท่วมถึงและน้ าท่วมบายพาส Flood - MAR สามารถน าไปใช้งานได้ หลายระดับตั้งแต่เจ้าของที่ดินรายบุคคลที่ส่งน้ าท่วมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไปจนถึง การใช้พื้นที่กักขัง / เติมน้ าที่กว้างขวางและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน / การด าเนินงาน การจัดการน้ าท่วมให้ทันสมัย โครงการ Flood - MAR สามารถให้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ได้แก่ : • ความน่าเชื่อถือของน้้าประปา • การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย • การเตรียมความพร้อมภัยแล้ง • การเติมน้้าลงชั้นหินอุ้มน้้า • การปรับปรุงระบบนิเวศ • การลดการทรุดตัวของชั้นดิน • การปรับปรุงคุณภาพน้้า • การอนุรักษ์ภูมิทัศน์และการการท้างาน • การปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ • นันทนาการและสุนทรียภาพ

Views

 • 483 Total Views
 • 362 Website Views
 • 121 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+