สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

 

Company team

นายสุริยา โทจันทร์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

Company team

นายสมภาร ผลชะอุ่ม

รองประธานสภาฯ

Company team

นายพรมมา โมตะมะ

เลขานุการสภาฯ

Company team

นายเส็ง โพธิ์ทัด

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

Company team

นางเพ็ญศรี บุปผา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

Company team

นายไพรวัน วันริโก

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

Company team

นางวิลัย ลาศรี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

Company team

นายสุชาติ บุญเกิด

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

Company team

นายหาญ พิมพ์หล่อ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

Company team

นายปรีชา จันทร์ประชู

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

Company team

นายคำพันธ์ บุญเสริม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

Company team

นายสังคม ธรรมสัน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

Company team

นางบัวลา สิงห์สู่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

Company team

นายเลิศฤทธิ์ สายประเสริฐ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

Company team

นายสมัคร กรุณา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

Company team

นายเมืองมนต์ สักกะโส

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

Company team

นายหนูไทย ทองโรจน์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

Company team

นายมนตรี ริทัศน์โส

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

Company team

นายทองสา มาลัย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

Company team

นางเจียงคำ ชำนาญ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

Company team

นายมาโนชญ์ ทัดเทียม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

Company team

นายบุญล้อม สีขวา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

Company team

นายทวนทอง หนุนวงศ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

Company team

นายประสิทธิ์ ขอสุข

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13