รับเรื่องร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
หมู่บ้าน บ้านสุขวัฒนา
เลขที่ 309 หมู่ที่ 2
อุบลราชธานี 34260
0 4521 0505
admin@kaokham.go.th
Google Maps