เกี่ยวกับเรา

ตำบลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 7 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอน้ำยืนได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ตั้งอยู่ที่บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กขึ้นอยู่กับอำเภอน้ำยืน อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอน้ำยืน ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ 14 กิโลเมตร บนถนนเดช-น้ำยืน อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 96 กิโลเมตร  

ทีมของเรา