Odoo • Image and Text

ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มี 13 หมู่บ้าน ประชากรรวม 7,339 คน พื้นที่ทั้งหมด  46,875 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ 

                                            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
                                     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางและยางใหญ่
                                     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโซงและตำบลตาเกา
                                     ทิศใต้              ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย

               สภาพภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

                              สภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อากาศร้อนชื้น ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย