ธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบของประเทศไทย 
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

         จากปี พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ได้พัฒนาธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ขององค์กรต่าง ๆ มากมายและนำนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินไปใช้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อนวัตกรรม "ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB : Sufficiency Groundwater Bank)" ซึ่งหมายถึงธนาคารน้ำใต้ดินที่ต้นทุนต่ำทุกคนสามารถทำเองได้.

                                                                                                                          ข้อมูลเพิ่มเติม


 ประชาสัมพันธ์ 
  จัดซื้อ-จัดจ้าง 
 ผลงาน กิจกรรมแผนพัฒนา-โครงการ
บริการประชาชน
  รับเรื่องร้องทุกข์


      สำนักงานดิจิทัล.

  ด้วยการนำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามกำลังปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรและสามารถให้บริการประชาชนได้ดีที่สุด

ผู้บริหารของเรา

Company team

นายชาตรี๊  ศรีวิชาฐา, นายก อบต.

    ผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมก่อสร้าง มีความรู้และเข้าใจสภาพท้องถิ่นเป็นอย่างดี เป็นผู้พัฒนาและนำนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

Company team

นายบุญสูง  มุทาพร, รองนายก อบต.

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม รู้และเข้าใจสภาพท้องถิ่นเป็นอย่างดี เป็นผู้พัฒนาและนำนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

Company team

นายชัชวาล  นามวงศ์, รองนายก อบต.

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม รู้และเข้าใจสภาพท้องถิ่นเป็นอย่างดี เป็นผู้พัฒนาและนำนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

Company team

นายธีระพล  พวงพิมพ์, เลขาฯ

       เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม รู้และเข้าใจสภาพท้องถิ่นเป็นอย่างดี เป็นผู้พัฒนาและนำนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

รางวัลองค์กรดีเด่น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
สาขา การบริหารจัดการน้ำ

รางวัลธรรมภิบาล

(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม
ด้านนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Map Data
Map data ©2020
Map Data Map data ©2020
Map data ©2020
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?
Visit us: Our office is located in the northeast of Brussels. TEL (555) 432 2365